PARADOXES OF THE MODERN ECONOMIC SCIENCE

  • K.K. Kumekhov Dr. habil., Economics, Professor of the Department of Economics and Finance, Odintsovo Branch of the Moscow State Intstitute of International Relations of the Ministry of Exterior of the RF.
  • N. G. Danilochkina Dr. habil,. Economics, Professor, Department of Economics and Finance, Odintsovo Branch of the Moscow State Intstitute of International Relations of the Ministry of Exterior of the RF
  • V. I. Flegantov Ph.D., Economics, Assistant Professor of the Department of Economics and Finance, Odintsovo Branch of the Moscow State Intstitute of International Relations of the Ministry of Exterior of the RF
  • N. V. Cherner Ph.D., Economics, Assistant Professor of the Department of Management, Odintsovo Branch of the Moscow State Intstitute of International Relations of the Ministry of Exterior of the RF
Palavras-chave: crisis of economic science, scientific approach, economic paradigm, science methods, scientific schools.

Resumo

The crisis of the economic science may be explained largely by several paradoxes making logical premises uncertain.  Based upon the “methodological pluralism”, they do not explain many fundamental matters making classification and accumulation of knowledge impossible. Our study aims to reveal (analysing modern economic theories by modelling) the main reasons of this state of the economic science, explain them scientifically and suggest the ways to eliminate them.  By monographic studies, comparison and modelling, we have formulated the content of the scientific approach, its elements and their hierarchy.  We have revealed the ways to implement scientific research and substantiated the need for economic modelling based upon identified criteria, and to build governmental economic policies on scientific grounds. Our conclusions and suggested measures are singular in respect of their content.  They enable  to evaluate objectively-based methodic grounds of the economic science anew.  We believe, that the article would be of interest to a wide circle of researches dealing in methodology and economic modelling

Referências

Abalkin L.I., From Economic Theory of the Long-term Strategy Concept [Ot ekonomicheskoy teorii do kontseptsii budushchego strategiy] // Voprosy ekonomiki. M .: 2010. №6 s.4-10.

Afontsev S.A., The Policy of Institutional Change: from Theory to Practical Recommendations [Politika institutsionalnykh preobrazovaniy: ot teorii k prakticheskim rekomendatsiyam] // Pod red. S.A. Afontseva. - M .: IMEMO RAN, 2013.s. 42.

Avtonomov V., Abstraction is the Mother of Order [Abstraktsiya - mat poryadka] // Voprosy ekonomiki. M.: NP «Voprosy ekonomiki» №4 2013g. s. 4-24.

Avtonomov V., Economic Theory in the Institute of the World Economy and International Relations [Ekonomicheskaya teoriya v IMEMO: sovetskiy period] // Voprosy ekonomiki M .: 2016. №11 s. 117-135.

Blaug M., cited by: M. Blaug, Economic Theory in Retrospect. Cambr.;N.Y. 1983. P.310.

Cherkovets V.N. et al., The World History of Economic Thought in 6 Volumes [Vsemirnaya istoriya ekonomicheskoy mysli v 6 tomakh] / V.N.Cherkovets, Ye.G.Vasilevskiy, V.A.Zhamin, I.P.Faminskiy i dr.M .: Izd-vo «Mysl'» 1987.Tom 1. - 606s.

Colander D. et al. Financial Crisis and the Failures of the Modern Economic Science [Finansovyy krizis i provaly sovremennoy ekonomicheskoy nauki] // Voprosy ekonomiki M .: 2010. №6 s. 10-26.

Gilboa I., Postlethwaite E., Samuelson L., Schmeidler D., Economic Models as Analogies [Ekonomicheskiye modeli kak analogii] // Voprosy ekonomikiM .: 2015. №4 s. 106-130.

Gilboa I., Postlethwaite E., Samuelson L., Schmeidler D., Economic Models as Analogies [Ekonomicheskiye modeli kak analogii] // Voprosy ekonomikiM .: 2015. №4 s. 106-130.

Kantorovich L.V., The Problems of Effective Use and Development of Transport [Problemy effektivnogo ispol'zovaniya i razvitiya transporta] [Internet-sayt] = ru (data obrashcheniya 12.12.2017).

Kapitsa P.L., The Future of Science. Speech at the International Symposium on Science Planning on 20 September 1959 [Budushcheye nauki. Rech' na Mezhdunarodnom simpoziume po planirovaniyu nauki Praga, 20 sentyabrya 1959 g.] // «Mir nauki» 4, № 3-4, 2 (1960).

Keynes J.M., Introduction to the series: Cambridge Economics Handbooks [«Vvedeniye» k serii Spravochniki Kembridzhskoy ekonomiki] Tsitiruyetsya Sergiyenko L.V. Ekonomika [Elektronnyy resurs] URL: http: //nashaucheba.ru/v (data obrashcheniya 10.12.2017)

Keynes J.M., The General Theory of Employment, Interest and Money [Obshchaya teoriya zanyatosti, protsent i deneg] / M. Izd-vo «Gelios ARV» 2002g. s. 350.

Khasbulatov R.I., To a New Economic Model [K novoy ekonomicheskoy modeli] // Segodnya i zavtra Rossiyskoy ekonomiki. Nauchno-analiticheskiy sbornik .: M. Iz-vo «Ekonomicheskoye obozreniye» 2009g. s. 3-18.

Kumekhov K.K., Critics of the Classic Macroeconomic Modelling Theory [Kritika klassicheskikh teoriy makroekonomicheskogo modelirovaniya] // M .: Vestnik MGIMO Universiteta. 2015. №5 (44). S. 181-189.

Kumekhov K.K., Kumekhova A.K., On the Problems and Ways of Development of the Modern Economic Theory [O problemakh i napravleniyakh dal'neyshego razvitiya sovremennoy ekonomicheskoy teorii] // Natsional'nyye interesy: prioritety i bezopasnost'. M. №20 (209) 2013.s.55.

Kumekhov K.K., The Concept of Sectoral Structure in Modern Theory of Economy [Kontseptsiya otraslevoy struktury v sovremennoy teorii ekonomiki] // Natsional'nyye interesy: prioritety i bezopasnost'. M. №43 (280) 2014.s.38-51

Kumekhov K.K., Theoretic Substantiation of Two-level Structure of the Macroeconomic Model [Teoreticheskoye obosnovaniye dvukhurovnevoy konstruktsii makroekonomicheskoy modeli] // Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve. 2017. №2 (22) s. 69-87.

Lemeshchenko P.S., Problems of Development of Modern Economic Science [Problemy razvitiya sovremennoy ekonomicheskoy nauki] // M.1997. - № 3.s. 8.

List of Countries by GDP [Spisok stran po VVP 2017, v $ mlrd.] [Elektronnyy resurs] URL: http://investorschool.ru/rejting-stran-po-vvp-2017.

Menshikov S.M., The Topicality of the Economic Model of L.V. Kantorovich Nowadays [Aktualnost ekonomicheskoy modeli L.V. Kantorovicha v nashe vremya] [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa: http://www.fastcenter.ru/smenshikov/Kantorovich.htm. (data obrashcheniya 22.06.2017).

Mil J.S. l, The Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy [Osnovy politicheskoy ekonomii s nekotorymi prilozheniyami k sotsial'noy filosofii] / Dzh.S.Mil': [per. s s ang., biograf. Ocherk Tugan-Baranovskogo M.I.] .- M.: Eksmo, 2007.s.989.

Nemchinov V.S., Economic Mathematical Methods and Models [Ekonomiko-matematicheskiye metody i modeli] / Nemchinov V.S. Izdatelstvo: "Gosudarstvennoye sotsialno-ekonomicheskoye izdatelstvo" 1962M. 412s.

Nureyev R., Thorstein Veblen: a Look from the XXI Century [Torsteyn Veblen: vzglyad iz XXI veka] // Voprosy ekonomiki. 2007. № 7. C. 73–85.

Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu., Explanatory Dictionary of the Russian Language [Tolkovyy slovar' russkogo yazyka] / Rossiyskaya akademiya nauk. Institut russkogo yazyka im. V.V.Vinogradova. - 4-ye izd., Dopolnennoye. - M .: OOO «ITI Tekhnologii», 2006. S. 492.

Petrov A.A., Pospelov I.G., Mathematical Modelling of the Economy of Russia [Matematicheskiye modeli ekonomiki Rossii] / Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. 2009. T. 79. Net 6. S. 492-506. [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa: http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?Id=d4f4d061-28d5-4c7c-8a65-ef8e1e3ac11(data obrashcheniya 02.06.2017).

Plato. The State. Source: Plato. Collected works in 3 Volumes [Platon. Gosudarstvo. Istochnik: Platon. Sobraniye sochineniy v 3-kh tt.] T.3 (1). — M., 1971 g.

Polterovich V.M. (1990), Economic Equilibrium and Economic Mechanism [Ekonomicheskoye ravnovesiye i khozyaystvennyy mekhanizm] - M .: Nauka. S. 256.

Polterovich V.M., Crisis of Economic Theory [Krizis ekonomicheskoy teorii] - [Elektronnyy resurs] URL: http: //www.nbrilev.ru/krizis_economic_theory_.htm (data obrashcheniya 18.10.2016).

Porokhovsky A.A., Course of Economic Theory. Manual. 6th Edition Corrected, Amended and Reworked [Kurs ekonomicheskoy teorii: uchebnik - 6-ye ispravlennoye, dopolnennoye i pererabotannoye izdaniye] - Kirov: «ASA», 2007g. s. 32.

Procedure of Formation and Structure of Governments of the Foreign Countries [Poryadok formirovaniya i struktura Interneta [] [Elektronnyy resurs] URL: http://www.studylaw.narod.ru/mishin/mishin_10_2.htm (data obrashcheniya 18.012.2017).

Radygin A.D., Entov R.M., [«Провалы государства»: теория и политика] // М.: Вопросы экономики. 2012. №12. С. 4-30.

Resolution of the State Committee for Statistics of the RF of December 31, 1997 No. 99 on Approval of the Regulations on the Administration of National Accounts [Postanovleniye Goskomstata RF ot 31.12.1997 N 99 Ob utverzhdenii Polozheniya ob Upravlenii natsional'nykh schetov] - [Elektronnyy resurs] URL: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/lj-zakony/o5b.htm

Ruzavin G.I., Fundamental and Applied Studies in Structure [Fundamentalnyye i prikladnyye issledovaniya v strukture] - Tsentr gumanitarnykh tekhnologiy. Informatsionno-analiticheskiy portal [Elektronnyy resurs] URL: http: //gtmarket.ru/laboratory/expertize/6202 (data obrashcheniya 18.01.2016).

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics. Fifteenth Edition [Ekonomika. Izdaniye pyatnadtsatoye] - M. Iz-vo KnoRus 1997g. s.40.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Economics. Fifteenth Edition [Ekonomika. Izdaniye pyatnadtsatoye] - M. Iz-vo KnoRus 1997g. s.40.

Samuelson P.E., 1947. Printed in 1983. Fundamentals of Economic Analysis [Osnovy ekonomicheskogo analiza] - Garvardskiy universitet.
Science [Nauka] - [Elektronnyy resurs] URL: http://ru.science.wikia.com/wiki/ (data obrashcheniya 18.10.2017).

Smith A., [Issledovaniye o prirode i prichinakh bogatstva narodov] - [Elektronnyy resurs] URL: http://www.ek-lit.org/smit012.htm (data obrashcheniya 18.01.2018).

Stiglitz J., Failures of Corporate Management in Transition to the Market [Neudachi korporativnogo upravleniya pri perekhode k rynku] // Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii. № 4, 2001 g s. 108.

Sukharev O.S., Methodology and Abilities of the Economic Science [Metodologiya i vozmozhnosti ekonomicheskoy nauki] - Monografiya. / O.S.Sukharev- M .: KURS: NITS INFRA-M, 2013. S. 43.

Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tubingen, 1976. S.133, 134.

Zhangissina G.D., Methodology of Development of Lecturing Materials for the Course of the Basics of Scientific Research [Metodika razrabotki lektsionnogo materiala po distsipline «Osnovy nauchnykh issledovaniy»] [Elektronnyy resurs] URL: http: //www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Pedagogica/67171.doc.htm (data obrashcheniya 18.01.2016).

Zinovyev A.A., Ideology of the Party of the Future [Ideologiya partii budushchego] M .: Algoritm, 2003 g. [Elektronnyy resurs] URL: http://conflictmanagement.ru/nauchnyiy-podhod(data obrashcheniya 10.12.2015).
Publicado
2020-01-17
Como Citar
KUMEKHOV, K.; G. DANILOCHKINA, N.; I. FLEGANTOV, V.; V. CHERNER, N. PARADOXES OF THE MODERN ECONOMIC SCIENCE. Gênero & Direito, v. 8, n. 7, 17 jan. 2020.
Seção
Seção Livre