I. Ilnitskaya, Lyubov, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Federação Russa