V. Fedorova, Natalya, Don State Technical University, Federação Russa