Gabdrakhmanov, Niyaz K, Kazan Federal University, Institute of Management, Economics and Finance.