V. Bykhtyn, Oleg, Belgorod State University, Federação Russa