N. Boldyreva, Olga, Kalmyk State University named B.B. Gorodovikov, Federação Russa