V. Bobrova, Viktoriya, Orenburg State University, Federação Russa