A. Zhuravleva, Yevgeniya, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Cazaquistão