Sukhino-Khomenko, Denis, University of Gothenburg, Sweden