(1)
Korniakova, T. .; Berezhna, K. . .; Kobrusieva, Y. .; Lakhova, O. .; Lytvyn, O. . INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS FOR THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES. G&D 2020, 9.