(1)
Yu. Belikova, N. .; U. Ponomareva, E. .; V. Kotlyarova, V. .; V. Yushina, S. .; I. Abbasova, L. .; T. Latysheva, A. . PROFESSIONAL AND SOCIAL SELF-DETERMINATION OF YOUTH UNDER CONDITIONS OF THE MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION. G&D 2020, 9.