M. Lushnikov, Andrey, Yaroslavl State University, Federação Russa